Culture

Dodržování předpisů se stává předvídatelným

Umělá inteligence a systematický sběr dat umožňují vývoj nástrojů schopných efektivně předvídat a řešit rozhodovací procesy ve firmě.

Mar 2024

Digitalizace hraje klíčovou roli v transformaci dodržování předpisů, která přechází od preventivního k prediktivnímu přístupu. Umělá inteligence na jedné straně a systematický sběr dat na druhé straně umožňují vývoj nástrojů schopných předvídat rozhodování a účinně  a efektivně řešit rozhodovací procesy v rámci organizace. Daniel Salzotto, International Chief Compliance & Ethics Officer ve společnosti GE Aerospace, se podělil s compliancedesign.it il o své zkušenosti z přední světové společnosti zabývající se návrhem, výrobou a údržbou leteckých motorů, komponentů a pohonných systémů.

"Zaměřujeme se na předvídání rizik prostřednictvím technologií, což nám umožňuje zacílit akce tam, kde existuje skutečné riziko," vysvětluje Salzotto. Tato technologie je založena na dvou hlavních pilířích: schopnosti propojit obrovské množství dat a schopnosti nástroje učit se a interpretovat data a předpovídat budoucí chování. Cílem je přejít od reaktivního k proaktivnímu přístupu, předvídat a řešit rizika dříve, než nastanou. "Tuto výzvu řešíme interně,

bez spoléhání se na externí poradce. Do našeho týmu jsme přijali analytika, abychom pokročili směrem k pokročilejšímu a prediktivnějšímu řízení rizik." V současné době je projekt v pilotní fázi, ale jakmile bude technologie plně využitelná pro celý tým, "tréninkové a komunikační strategie se také stanou relevantnějšími a včasnějšími".

Jak tato technologie funguje? Praktický příklad by se mohl týkat výrobních závodů. Propojením dat z různých obchodních funkcí – jako jsou údaje o personálním řízení, počet nových zaměstnanců na pracovišti, finanční údaje a údaje o otevřených výkazech – je možné získat hodnocení rizik dodržování předpisů napříč pracovišti (společnost jich má přes 90). To umožňuje nejen identifikovat, které závody mají nejvyšší riziko dodržování předpisů, ale také korelovat rizikové trendy s konkrétní obchodní dynamikou. To pomáhá společnosti GE Aerospace cíleně zaměřovat nejvhodnější opatření ke zmírnění rizik.

The Avio Aero Brindisi center of production for cases and frames.

Komunikace hraje klíčovou roli při podpoře firemní kultury založené na etice a integritě. V této souvislosti vyvinula společnost GE Aerospace tři úrovně interakce. První úrovní je komunikace od vedení, kdy lídři pravidelně komunikují prostřednictvím zpráv, celozávodních schůzek a videozpráv, aby nastavili očekávání společnosti. "Často se odvolávají na případové studie s cílem informovat a přimět zaměstnance, aby pochopili, že očekávání integrity je základem firemní kultury."

Druhá úroveň zahrnuje "vedoucí pracovníky", což jsou osobnosti ve společnosti s přímými podřízenými, kteří pracují na tom, aby se na schůzkách s jejich týmem diskutovalo o otázce dodržování předpisů. "Věříme, že je důležité, aby každý lídr komunikoval se svými týmy očekávání integrity, což podporuje  v detailech každodenní práce."

A konečně třetí úroveň je spojena se samotnou povahou společnosti a spočívá v širokém šíření zpráv o dodržování předpisů. GE Aerospace je technologická a výrobní společnost s desítkami tisíc operátorů, kteří jsou vzhledem k povaze své práce obtížně dosažitelní. 

"Mnozí z nich nejsou často připojeni k počítačům nebo pravidelně nekontrolují svůj e-mail, což ztěžuje řešení problémů s dodržováním předpisů pomocí stejných nástrojů, které používají pro ostatní zaměstnance." Snažili jsme se porozumět jejich práci, organizaci továren a pracovním rytmům dělníků, abychom předali taková sdělení, která jsou relevantní pro typ činnosti vykonávané těmito kolegy".

Daniel Salzotto, Chief Compliance & Ethics Officer, Avio Aero and Compliance & Ethics Leader – International, GE Aerospace.

"Zaměřujeme se na předvídání rizik prostřednictvím technologií, což nám umožňuje zacílit akce tam, kde existuje skutečné riziko"

Kromě toho společnost pořádá specifické informační schůzky k provozním tématům a rizikům . "Pořádáme kulaté stoly se zaměstnanci, abychom shromáždili jejich názory, a spolupracujeme s dalšími obchodními odděleními na řešení konkrétních rizik a výzev. Cílem je dosáhnout kolektivního závazku na všech úrovních organizace."

Compliance není jen o postupech, protokolech a kontrolách, "ale představuje také klíčovou funkci při budování firemní kultury založené na etice, vzájemném respektu a integritě," zdůrazňuje Salzotto. Cílem společnosti GE Aerospace je, aby se lidé cítili komfortně při vznesení obavy. “Lidé se nebojí vyjádřit svůj nesouhlas, a to jak v rámci svých oddělení, tak prostřednictvím hlášení porušení zásad pomocí našeho otevřeného systému nahlašování". Kromě toho má v leteckém a kosmickém průmyslu dodržování předpisů specifickou konotaci, která přesahuje pouhé dodržování zákonů a předpisů, protože je přísně související s koncepcí bezpečnosti v rychle se měnícím regulačním prostředí.

"Při cestování letadlem často předpokládáme, že veškerá technologie je navržena a vyrobena tak, aby zvládla složité operace v naprostém bezpečí," vysvětluje Salzotto. "Řízení rizik je proto nezbytné vzhledem k tomu, že letecký průmysl je neoddělitelně spjat s otázkami bezpečnosti a důvěry." V březnu 2023 založila společnost GE Aerospace novou organizaci s názvem International Compliance Organization, kterou vede sám Salzotto.

"Vytvořili jsme regionální týmy pro dodržování předpisů, abychom organizaci poskytli širokou a konzistentní podporu." Tyto týmy, složené z profesionálů, kteří jsou odborníky ve svých oborech, "mluví lokálním jazykem a rozumí místní kultuře". Tato struktura nabízí dvě hlavní výhody: na jedné straně zprostředkovává právní a regulační požadavky vedení organizace, "které je pak může zohlednit při navrhování politik a při definování procesů"; na druhé straně hraje klíčovou roli na místní úrovni při zajišťování toho, aby akce, procesy a rizika byly řízeny - nejen v souladu s místními požadavky - ale především v souladu s očekáváními a standardy skupiny,  "často vyšší než ty místní."

The component repair shop in Avio Aero Pomigliano d'Arco.

"Řízení rizik je proto nezbytné vzhledem k tomu, že letecký průmysl je neoddělitelně spjat s otázkami bezpečnosti a důvěry"

Firemní kultura GE Aerospace, zakořeněná ve více než 125leté historii, "zachovává stejné hodnoty po celém světě": od Spojených států přes Latinskou Ameriku, Evropu až po Asii. Proto je nezbytné mít jasno v očekáváních společnosti v otázkách etiky a integrity, "bez ohledu na geografickou polohu", aby bylo možné provést vhodná posouzení a kalibrovat jakékoli akce nebo strategie.

Díky dlouholetým zkušenostem v Itálii i v zahraničí klade Salzotto důraz na rozmanitost přístupů při definování politik dodržování předpisů. Anglosaský přístup se ve skutečnosti "zaměřuje na principy a očekávání chování, často nastíněné jednoduchým a jasným způsobem". V Itálii a ve velké části Evropy "máme sklon být přesnější a detailnější". Tato preciznost spolu se složitostí řízených organizací "může ztížit jasné pochopení očekávání chování a souvisejících rizik" a zároveň otevřít "potřebu vytvářet výjimky". Výzva tedy "spočívá ve zjednodušení kontextu a zaměření diskuse na etické principy a základy."

Zainteresované strany, mezi něž patří akcionáři, zákazníci, zaměstnanci a široká veřejnost, "nerozlišují potenciální problémy na základě místa jejich původu". Proto zjednodušení kontextu a zaměření se na identifikaci "správné věci" po klasickém příkladu novinového testu je řešením, které umožní překonat rozmanitost přístupů.

Původní verzi tohoto článku upravil compliancedesign.it.